Pracownicy

relacje z pracownikami

Kodeks Etyczny

 

Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp z o.o. jest zobowiązaniem firmy oraz pracowników do przestrzegania najwyższych standardów. W imieniu firmy działają przełożeni wszystkich szczebli, którzy są odpowiedzialni za osobiste stosowanie się do zasad oraz aktywne tworzenie warunków do ich respektowania. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania opisanych w tym dokumencie zasad i postępowania zgodnie z podanymi przykładami.

 

            Nasze wartości to:

  • Zadowolenie klienta
  • Najwyższa jakość
  • Profesjonalizm w działaniu
  • Zaufanie i współpraca
  • Doskonalenie i rozwój
  • Uczciwość
  • Rzetelność

 

 

Nasza wizja:

Wizja profesjonalnej, kompleksowej obsługi przedsiębiorstw pod kątem antykorozji jest przez nas realizowana w praktyce. Priorytetem w naszych działaniach są skuteczne i nowoczesne rozwiązania zapewniające trwałość powłok na lata.

 

Nasza misja:

Dostarczamy  nowe, innowacyjne rozwiązania zapewniające trwałość powłok antykorozyjnych na lata.

 

 

CEBAPO uwzględnia interes społeczny, aspekty pracownicze i kwestię ochrony

środowiska w ramach wszystkich działań przez nią podejmowanych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy, budowaniu ładu organizacyjnego, umacnianiu reputacji, rozwoju nowych produktów i usług oraz ciągłej pracy nad usprawnianiem relacji z interesariuszami.

 

CEBAPO promuje zrównoważony rozwój, dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i ekologią. W działalności biznesowej kieruje się wysokimi standardami etycznymi.

 

CEBAPO opracuje i wdroży długofalową i kompleksową politykę kadrową, a w szczególności poprzez: podniesienie standardów i kultury pracy w przedsiębiorstwie, poprawę stanu BHP w przedsiębiorstwie dzięki wdrożeniu systemu ISO 9001.

 

CEBAPO gwarantuje każdemu poszanowanie jego praw i godności. W firmie niedopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na pochodzenie, płeć, przekonania, preferencje oraz przynależność do organizacji działających zgodnie z prawem.

 

 

Kodeks Etyczny opisuje najważniejsze wartości, którymi

kieruje się CEBAPO w swojej działalności.

 

 

Zadowolenie klienta

Kierujemy się wzajemną współpracą i właściwym podejście do wykonywanych zadań. Naszej pracy towarzyszy idea osiągania korzyści i satysfakcji przez obie strony. Godnie realizujemy zobowiązania i umowy zawarte z klientem. Budujemy długotrwałe relacje z klientem oparte na zaufaniu i jasnych zasadach współpracy. Świadczymy wysokiej jakości usługi dostosowane do potrzeb klienta. Z otwartością i życzliwością obsługujemy wszystkich klientów .

Na bieżąco informujemy klientów i współpracowników o każdej mogącej ich dotyczyć zmianie w naszych systemach i sposobie świadczenia usług. Szybko i rzetelnie informujemy klienta o odchyleniach jakościowych w realizacji usługi. Dbamy o zaufanie klientów i stron trzecich poprzez

przestrzeganie obowiązujących przepisów i standardów zawodowych.

 

 

Najwyższa jakość

Zapewniamy najwyższą jakość naszych usług a nakładane przez nas powłoki charakteryzują się wysokimi parametrami użytkowymi, pełną zgodnością z obowiązującymi normami PN EN ISO i gwarantowaną trwałością. Posiadamy nowe, wysokowydajne urządzenia o sprawdzonych parametrach i wysokim stopniu bezawaryjności. Oferujemy szybkość wykonywanych usług, dzięki urządzeniom w pełni zautomatyzowanym.

 

Profesjonalizm w działaniu

Dążymy do stałego podnoszenia standardów i jakości naszych usług, aby osiągać założone cele. Posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania naszych zadań oraz wieloletnią praktykę. Wyróżnia nas skuteczność stosowanych rozwiązań i samodzielność pracowników. Cechuje nas doskonałość, nowatorstwo oraz sprawności intelektualna.

 

Zaufanie i współpraca

Promujemy innowacyjność oraz efektywność, z szacunkiem podchodzimy do produktów i usług konkurencji przestrzegając zasad wolnej konkurencji. Nie rozpowszechniamy fałszywych ani niesprawdzonych informacji o produktach czy usługach konkurencji i nie sięgamy po nieuczciwe metody aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Podczas wykonywania obowiązków wspólnie budujemy partnerskie relacje. Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec klientów i współpracowników. Dbamy o naszą wiarygodność dotrzymując obietnic i ustalonych terminów. Pomagamy sobie efektywnie dzieląc się wiedzą i informacją

 

Doskonalenie i rozwój

Stale i aktywnie dążymy do zmian na lepsze. Zdobywamy nową wiedzę. Dbamy o rozwój naszych umiejętności. Od początku swojej działalności kładziemy nacisk na dostarczanie profesjonalnych usług, tak by mogły być optymalnie wykorzystane w codziennej działalności klientów.

Ideą naszych usług jest upowszechnianie wiedzy oraz weryfikowanie naszej wizji rozwoju nowych technologii, z uwzględnieniem trendów rynkowych. Strategicznym punktem działalności Cebapo jest wykorzystywanie zróżnicowanych doświadczeń i wiedzy pracowników firmy poprzez świadczenie pełnego zakresu usług metalizacyjnych przez wdrożenia indywidualnych rozwiązań.

 

Uczciwość i rzetelność

W naszych kontaktach z klientami, pracownikami i partnerami przestrzegamy przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych standardów bezpieczeństwa i higieny, a także dbamy, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami. Cenimy prawdomówność i bierzemy odpowiedzialność za swoje działania. Upowszechniamy dobre wzorce postępowania i reagujemy na naganne zachowania innych.

 

 

 

 

 

 

 

Świadomość ekologiczna

W trosce o środowisko naturalne stosujemy wyłącznie przyjazne technologie.

Przestrzegamy  przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, dzięki czemu minimalizujemy zużycie zasobów naturalnych oraz wytwarzanie odpadów powstających w wyniku bieżącej działalności. Promujemy także ekologiczny styl życia pośród swoich pracowników, prowadząc akcje zachęcające do czynnego uczestnictwa w ochronie środowiska naturalnego.
Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tę wiadomość

 

CEBAPO opracuje i wdroży długofalową i kompleksową politykę kadrową, a w szczególności poprzez:

podniesienie standardów i kultury pracy w przedsiębiorstwie ,

poprawę stanu BHP w przedsiębiorstwie dzięki wdrożeniu certyfikatu ISO 9001;

CEBAPO będzie także aktywnie włączać się w popularyzację zawodu metalizatora w środowiskach pracowniczych i młodzieżowych (studenci, uczniowie - zwłaszcza regionu Górnego Śląska) poprzez edukację ekologiczną interesariuszy i oragnizację I Ogólnopolskiego Dnia Metalizatora, organizację spotkań informacyjnych na uczelniach.

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie