Wykonanie audytu zewnętrznego

 
Miło nam poinformować, iż w konkursie ofert zwyciężyła spółka Handikap.
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział.

 

 

 

 

 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") jest planowany na potrzeby Projektu dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (nabór w roku 2015), w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Termin składania ofert
13.11.2017 r.

Nazwa zamawiającego
CENTRUM BADAWCZE POWŁOK OCHRONNYCH CEBAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce i sposób składania ofert


Oferty należy składać w miejscu realizacji projektu tj. w Będzinie (ul. Sielecka 63, kod: 42-500) lub w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, kod: 02-001)  lub na adres e-mail: m.wodzynska@cebapo.pl. Oferty należy oznaczyć  w następujący sposób: Dotyczy usługi „Wykonanie audytu zewnętrznego” do projektu o numerze POIR.01.01.01-00-0636/15

Termin złożenia ofert upływa w dniu 13.11.2017 r.

Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Oferentów ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe lub niewłaściwie udokumentowane, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert.
Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta. Dokumenty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferentów oferty wycofane nie będą otwierane. Dokumenty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty danego Oferenta, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
Składający ofertę jest nią związany przez okres 45 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
m.wodzynska@cebapo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Malwina Wodzyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
601-501-694

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na usługę „Wykonanie audytu zewnętrznego”.
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") realizowany jest na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych” o numerze POIR.01.01.01-00-0636/15 na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Postępowanie ofertowe – konkurs.  Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: będziński Miejscowość: ul. Sielecka 63 42-500, Będzin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest „Wykonanie audytu zewnętrznego”, zgodnie z przedmiotem zamówienia (specyfikacją) niniejszego Zapytania Ofertowego.
Przedmiot zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod tytułem: „Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych” o numerze POIR.01.01.01-00-0636/15 na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w przedsiębiorstwie Zamawiającego, który zostanie wykonany przez uprawnionego biegłego rewidenta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237) .

Na podstawie przeprowadzonych w toku audytu czynności wykonawca zobowiązany jest do wydania opinii i przygotowania sprawozdania/raportu z audytu w trzech egzemplarzach, każdy w formie pisemnej w języku polskim z podpisami audytorów oraz w jednym egzemplarzu na zabezpieczonym przed zmianami nośniku elektronicznym.

Przedmiotem audytu będzie weryfikacja 9 wniosków o płatność (rozliczających pobrane zaliczki oraz refundacyjnych), a w ramach tychże wniosków łącznie około 70  pozycji wydatków.

Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu podpisania umowy i potrwa nie dłużej niż
do dnia 30.11.2017 roku.

Zakres audytu zewnętrznego będącego przedmiotem zamówienia reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. Audyt należy przeprowadzić zgodnie z postanowieniami ww. rozporządzenia.

Kod CPV
79212000-3

Nazwa kodu CPV
Usługi audytu

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia (umowy) nie dłuższy niż do dnia 30.11.2017 r.

Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia,
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• złożyli ofertę na realizację niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 30.11.2017 r.
• złożyli oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
złożyli oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ww. podmiotami polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.

Warunki zmiany umowy
Terminy wykonania prac mogą zostać przez Zamawiającego przedłużone, jeśli przeszkoda spowodowana jest okolicznością, za którą odpowiada Zamawiający, lub „siłą wyższą”, której Wykonawca nie był w stanie uniknąć czy zapobiec. W szczególności nie stanowią uzasadnienia do przedłużenia terminu strajk u Wykonawcy, podwykonawców, dostawców.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony formularz Oferty wg załącznika nr 1,
b) podpisany załącznik nr 2
c) podpisany załącznik nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru ofert / waga kryterium:
Kryterium K1: Cena / 100 pkt

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad (sposób przyznawania punktacji):
Kryterium K1: Cena
K 1 = (K 1min/ K1of ) x 100 pkt (w zaokrągleniu do 1 punktu)
K 1 min - oferta z najniższą ceną
K 1 of - badana oferta

W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie może skutkować nieprzyznaniem punktów w ramach danego kryterium lub całkowitym odrzuceniem oferty.

Wykluczenia
Oferent, którego oferta nie będzie zawierała wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń (lub ich kserokopii poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem) może zostać przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta może zostać uznana za odrzuconą.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz w ramach konsorcjów.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa
CENTRUM BADAWCZE POWŁOK OCHRONNYCH CEBAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
Al. Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

Numer telefonu
+48 601 501 694

NIP
6792888078

Tytuł projektu
Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0636/15-00

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie