REKRUTACJA 01

 

 

 
Miejscowość: Częstochowa
Data ogłoszenia: 04.01.2016 r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i miejsce realizacji projektu (tablica ogłoszeń)
Numer ogłoszenia: R_01
 
OGŁOSZENIE REKRUTACJNE NA STANOWISKO
KONSULTANT TECHNICZNY
 
Działania rekrutacyjne na stanowisko Konsultant Techniczny prowadzane są na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych”.
 
Rola w Projekcie:
Kandydat na to stanowisko pełnił będzie w niniejszym projekcie funkcję Konsultanta Technicznego.

Zakres Obowiązków/zadania:
1.    Doradztwo i pomoc w zakresie wykonywania przeglądu i analizy dostępnych na rynku proszków i powłok;
2.    Wsparcie merytoryczne w zakresie doprecyzowania kierunku badań oraz całej koncepcji projektu;
3.    Wsparcie merytoryczne w zakresie strategii badawczej;
4.    Wsparcie i nadzór w zakresie przygotowywania próbek do badań;
5.    Wsparcie merytoryczne w zakresie określania jakie właściwości proszków poprawiać, które ulepszyć a które wymagają dopracowania;
6.    Ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu oraz Jednostkami Naukowymi;
7.    Wsparcie merytoryczne przy zadaniach wykonywanych przez Laboranta;
8.    Udział w bieżących badaniach.

Profil /kryteria oceny kandydata:
•    Minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe w branży natryskiwania naddźwiękowego i plazmowego (1 pkt. za każdy rok powyżej 4 lat);
•    Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne (1 pkt. techniczne , 0 pkt. wyższe);
•    Znajomość zagadnień dot. ochrony powierzchni,  nakładania powłok (1 pkt. /0 pkt.);
•    Doświadczenie w realizowanych projektach B+R (1 pkt. za każdy projekt o profilu B+R);
•    Wysokie umiejętności komunikacji oraz zdolności organizacyjne (1 pkt. /0 pkt.).

Informacje dodatkowe do ogłoszenia:
Okres obowiązywania umowy: od 05.2016 do12.2016;
Forma zatrudnienia: umowa zlecenia.
Uprzejmie prosimy, aby zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych na przesłanej aplikacji zamieszczone było wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin oraz sposób dostarczenia aplikacji:
CV prosimy przesłać kurierem/pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Wały Dwernickiego 117/121 lok. 204 do 18.01.2016. O wynikach rekrutacji wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

Zastrzeżenia do procesu rekrutacji:
Ogłoszeniodawca- Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o. o. zastrzega, iż ma prawo:
•    w każdym czasie zmienić zakres i warunki niniejszego postępowania, odwołać je bez podania przyczyny,
•    by zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty,
•    by, o ile uzna to za zasadne i korzystniejsze z punktu widzenia realizacji projektu, w sobie dogodnych terminach przeprowadzić nowe postępowanie rekrutacyjne.

Dodatkowo zastrzega się, że przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz uczestnictwo w postępowaniu rekrutacyjnym, na każdym jego etapie każda ze stron prowadzi na swój koszt i ryzyko. Osobie składającej aplikację nie przysługują względem spółki żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Osobą kontaktową ws. niniejszego procesu rekrutacji udziela Pani Malwina Wodzyńska, e-mail: m.wodzynska@cebapo.pl, tel. 601 501 694.

 
 
 
Wyniki rekrutacji 01
Informujemy, że Rekrutacja 01 z dnia 04.01.2016 roku na na stanowisko "Konsultant techniczny" została rozstrzygnięta.
Zwycięską ofertę złożył Pan Sebastian Szczot.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przysłane oferty.

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie