• Cebapo
  • Dotacje
  • Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych

Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych

 

 

 
 
Miejscowość: Częstochowa
Data ogłoszenia: 22.04.2017 r.
Miejsce ogłoszenia: baza konkurencyjności, strona internetowa i miejsce realizacji projektu
Numer ogłoszenia: 1030953
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") realizowany jest na potrzeby projektu pt. „Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych” o numerze  POIR.01.01.01-00-0636/15 na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
 
 
1.    Zamawiający.
Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o. o.
ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 204
42-202 Częstochowa
REGON 120236089, NIP 679-28-88-078 wysokość kapitału zakładowego 2.350.000,00 PLN, Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy, KRS nr  0000257979
Strona internetowa: http://www.cebapo.pl

2.    Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie ofertowe – konkurs.
Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

3.    Opis przedmiotu zamówienia:
Cel zamówienia
Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na usługę „Budowy autorskiego stanowiska badawczego do nakładania nanopowłok metodą plazmową”, zgodnie z koncepcją projektową oraz przedmiotem zamówienia (specyfikacją techniczną) niniejszego Zapytania Ofertowego. Realizacja inwestycji obejmuje pełny zakres wykonawstwa „pod klucz”. Szczegółowy projekt przedmiotu zamówienia zawiera koncepcja projektowa, która jest dostępna u Zamawiającego. Oferent jest zobowiązany do zaoferowania rozwiązań technologicznych zgodnie z koncepcją projektową dot. autorskiego systemu do nakładania powłok ochronnych dla ekranów kotłów z wykorzystaniem innowacyjnych nano-proszków plazmowych z uwzględnieniem zapisów umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

3.1.    Przedmiot zamówienia.
Kod CPV przedmiotu zamówienia: 73000000-2
Wymagania techniczne dotyczące budowy autorskiego stanowiska do nakładania nanopowłok metodą natrysku plazmowego pozwalającego na wytworzenie kompozytowych warstw ochronnych ekranów kotłów energetycznych i spalarni odpadów.
Stanowisko musi spełniać wytyczne,  zawarte w koncepcji projektowej, z którą każdy oferent musi się zapoznać przed złożeniem oferty oraz adekwatne normy i aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.
Elementy stanowiska:
 
1.    Autorski system do natrysku plazmowego metodą trójkatodową APS (Atmospheric Plasma Spraying)
 
Wysokowydajny system do wytwarzania powłok i nanopowłok technicznych pozwalający na opracowanie innowacyjnych powłok ochronnych poprawiających żywotność i odporność ekranów kotłów energetycznych i spalarni odpadów.
System musi charakteryzować się (co Oferent gwarantuje i będzie musiał udowodnić dokumentacją techniczną, podczas procedury przetargowej, iż proponowany system spełni wszystkie wymagane parametry a w przypadku wygranej, Oferent będzie zobowiązany do wykazania spełnienia poniższych parametrów na własny koszt, podczas testowej pracy urządzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego):
- możliwością natrysku proszków o jak najmniejszej granulacji - wymagane poniżej 10µm,
- możliwością natrysku proszków o niejednorodnej granulacji,
- wyższą efektywnością natrysku proszków o niskiej granulacji w stosunku do obecnie stosowanych systemów konwencjonalnych o minimum 30%,
- niskim kosztem procesu wytwarzania powłok oraz eksploatacji systemu,
- niską energochłonnością procesu, zużycie prądu poniżej 200 kVA – poniżej 15 kWh/kg,
- możliwością wykonania spójnych powłok o dużej gęstości i porowatości poniżej 5%,
- możliwością podawania proszku powyżej 200g/min,
- wysokowydajnym systemem chłodzenia – powyżej 80 kW,
- szybką możliwością zmiany rodzaju natryskiwanych proszków, wymagany min. dwukomorowy podajnik proszków,
- systemem dozowania gazów: dokładność < ±2 %, powtarzalność <1 %,
- mocą palnika do 150kW,
- możliwością zapisu parametrów procesu,
- możliwością nakładania powłok typu duplex,
- osiowym systemem podawania proszku, który umożliwia natrysk proszków o granulacji poniżej 10 µm oraz bardziej równomierny, symetryczny strumień materiału natryskiwanego,
- możliwością wykonywania powłok technicznie lepszej jakości niż osiągalne obecnie dostępnymi technologiami, z możliwością redukcji niepożądanej porowatości powłok i lepszą równomiernością grubości warstwy ochronnej co pozytywnie wpłynie na trwałość ekranów kotłów.
System musi wykazywać się wysokim poziomem innowacyjności procesowej, przez co rozumie się możliwość jego zastosowania do nakładania powłok technicznych na wnętrze kotła bezpośrednio w miejscu jego pracy (in situ). Powłoki zgodnie z koncepcją badawczą, nakładane oferowanym systemem, muszą odznaczać się parametrami (w stosunku do istniejących):
- porowatością powłoki max. 5%,
- większą jednorodnością, eliminacją cząstek nieroztopionych i przepalonych 30-50% w porównaniu do systemów natrysku konwencjonalnego,
- lepszą spójnością i gęstością min. 0,5g/cm3 w porównaniu do systemów natrysku konwencjonalnego ,
- przyczepnością powyżej 12 MPa,
- mniejszą degradacją w wyniku wyrywania pojedynczych cząstek materiału min. 5mg wg. ASTM G76,
- większą szczelnością co pozwoli na skuteczniejsze zabezpieczenie materiału bazowego ekranów od agresywnego środowiska 5% - odporność minimum 500 h w komorze solnej,
- jednorodną grubością (o małej ziarnistości) +/- 0,05mm,
- dużą prędkością ich nakładania 120-140 g/min.

2.    Autorska mobilna dźwiękochłonna komora do natrysku plazmowego zgodnie z koncepcją projektową

Komora zapewniająca ochronę przed nadmiernym hałasem, promieniowaniem UV oraz wyposażona w system detekcji niebezpiecznego stężenia wodoru, spełniająca wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Komora musi umożliwiać natryskiwanie powłok na standardowe elementy kotłów energetycznych m.in. 8m  dł./ 1,5m sz., w opcji otwartej/przejezdnej. Szczegółowe wytyczne mobilnej komory dźwiękochłonnej przedstawione są w koncepcji projektowej.

3.    Zrobotyzowany system manipulacji pistoletu plazmowego,  wraz z mechanicznym systemem powtarzalnego mocowania-przemieszczania natryskiwanej części

a)    System manipulacji palnikiem plazmowym, zapewniający powtarzalne i stabilne prowadzenie głowicy natryskowej
- zasięg ruchu - minimum 1500mm,
- powtarzalność ruchów – poniżej 0,1mm,
- ilość osi ruchu - 6,
- udźwig w miejscu mocowania narzędzia – minimum 20 kg,
- stabilne mocowanie głowicy natryskowej,
- prędkość ruchów liniowych minimum 1500mm/s,
- współpraca z oprogramowaniem systemu manipulacji
b)    System manipulacji i pozycjonowanie obrabianych detali – zgodnie z koncepcją projektową
c)    Autorski stabilizator pistoletu, usprawniający ergonomikę pracy operatora podczas natryskiwania powłok we wnętrzu kotła.

4.    Oprogramowanie systemu manipulacji

System pozwalający generować trajektorie ruchów robota na podstawie modelu 3D obrabianej części.

5.    System odciągu i filtracji pyłów procesowych z komory

System odpylająco-filtrujący pozwalający na skuteczne odciągnięcie pyłów procesowych z obszaru natrysku, zintegrowany z systemem bezpieczeństwa monitorującym stężenie wodoru w komorze. Urządzenie musi zapewniać możliwość posadowienia go poza komorą lub halą technologiczną oraz zawierać przewody łączące z komorą.

6.    Przystosowanie instalacji do możliwości szybkiego podłączenia wszystkich niezbędnych mediów do stanowiska badawczego

Oczekiwanym efektem końcowym dla Centrum Badawczego Powłok Ochronnych CEBAPO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma być wdrożenie koncepcji wykonywania powłok ochronnych dla ekranów kotłów z wykorzystaniem technologii nano.

Ponadto efektem ma być dostarczenie i instalacja „pod klucz” zespołu urządzeń, maszyn, elementów technologicznych, umożliwiających utworzenie i prawidłowe funkcjonowanie autorskiego stanowiska, do wdrożenia technologii natryskiwania powłok ochronnych dla ekranów kotłów z wykorzystaniem technologii nano. Docelowo intencją Zamawiającego jest aby Wykonawca dostosował i odpowiednio skompilował zespół urządzeń, aby współgrał bez zarzutów, strat, zawieszeń, przestojów technologicznych z autorskimi nano-proszkami, wykonanymi przez Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o. o..

4.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia (umowy).

Termin realizacji zamówienia, nie dłuższy niż do dnia 31.10.2017 r.

5.    Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
•    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia
•    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
•    uzyskali w ostatnim roku obrotowym wartość wskaźnika płynności finansowej >1 o wzorze:
                                    majątek obrotowy - zapasy
Wp =    
               zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

•    uzyskali w ostatnim roku obrotowym wartość wskaźnika zadłużenia < 2 o wzorze:

         zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne +
                            rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
Wz = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  
                                                              kapitał własny + rezerwy

•    wykazali się realizacją prac technologiczno-przemysłowych o wartości minimum 4.000.000,00 zł netto w jednym roku obrotowym w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), zgodnie z załącznikiem nr 2
•    wnieśli wadium zgodnie z zapisami pkt 8.
•    Po wniesieniu wadium (warunek konieczny do uzyskania wglądu do dokumentacji), pobrali koncepcję projektową, i zaparafowali wszystkie dokumenty (załączniki do Zapytania Ofertowego, koncepcję projektową oraz umowę) , co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem
•    złożyli ofertę na realizację niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 31.10.2017 r.
•    zaoferowali okres gwarancji na maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne oraz parametry technologiczne instalacji wyszczególnione w koncepcji projektowej - 12 miesięcy lub dłuższy
•    zaoferowali termin płatności od dnia wystawienia faktury nie krótszy niż 14 dni
•    złożyli oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
•    złożyli oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 4 w celu uniknięcia konfliktu interesów

Warunkiem przekazania koncepcji projektowej jest wniesienie wadium.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ww. podmiotami polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.

6.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a)    wypełniony formularz Oferty wg załącznika nr 1,
b)    dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium,
c)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
d)    aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e)    bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy,
f)    wykaz prac technologiczno - przemysłowych o wartości minimum 4.000.000,00 netto zł w jednym roku obrotowym w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), według załącznika nr 2,
g)    oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentu rejestracyjnego,
h)    zobowiązanie według załącznika nr 3,
i)    oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 4.

7.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-mail’a uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest:
•    Malwina Wodzyńska – Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji tel. +48 601 501 694; e-mail: m.wodzynska@cebapo.pl

Oferenci mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
Treść zapytania pisemnego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania Ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie zamieszcza w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji projektu.

8.    Wymagania dotyczące wadium.
 
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł.. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek o numerze 42 80150004 0036 6193 2031 0001 WBS Bank, tytułem: WADIUM - zapytanie ofertowe CEBAPO w ramach poddziałania 1.1.1

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:
•    upłynął termin związania ofertą,
•    zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
•    zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenia zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Na wniosek Oferenta Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Oferentowi:
•    który nie złożył oferty w terminie lub wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
•    który został wykluczony z postępowania,
•    którego oferta została odrzucona.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana:
•    odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
•    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
•    lub gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

9.    Termin związania ofertą.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

10.    Opis sposobu przygotowywania ofert.

Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Oferentów ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

Oferent, którego oferta nie będzie zawierała wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń (lub ich kserokopii poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem) może zostać przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta może zostać uznana za odrzuconą.

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz w ramach konsorcjów.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.
Oferta winna być napisana w języku polskim na komputerze.

Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy – zadrukowane strony.


Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe lub niewłaściwie udokumentowane, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.    Miejsce i sposób składania ofert.

Oferty należy składać w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z pieczątką Oferenta i oznaczonych wyłącznie w następujący sposób:
Dotyczy usługi „Budowy autorskiego stanowiska do nakładania nanopowłok metodą plazmową”.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 22.05.2017 r. do g. 10:00.

Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane e-mail’em nie będą traktowane jako oferty.

Oferent może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert.
Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferentów oferty wycofane nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty danego Oferenta, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

12.    Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferent składa ofertę na wykonanie wszystkich prac w oparciu o zweryfikowaną przez siebie dokumentację projektową.

13.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru ofert / waga kryterium:
a)    kryterium K1: Cena / 40 pkt
b)    kryterium K2: Termin  wykonania Przedmiotu Umowy / 15 pkt
c)    kryterium K3: Warunki płatności / 15 pkt
d)    kryterium K4: Okres gwarancji / 20 pkt
e)    kryterium K5: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy / 10 pkt

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:
a)    kryterium K1: Cena
K 1min
K 1 =       x 40 pkt (w zaokrągleniu do 1 punktu)
K 1of
K 1 min - oferta z najniższą ceną
K 1 of - badana oferta

b)    kryterium K2: Termin  wykonania Przedmiotu Umowy
0 pkt – od 1 do 31 października 2017
7 pkt – od 16 do 30 września 2017
15 pkt –do 15 września 2017

c)    kryterium K3: Warunki płatności
0 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury do 30 dni
5 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 31-60 dni
10 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 61-90 dni
15 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury powyżej 90 dni

d) kryterium K5: Okres gwarancji
0 pkt –do 24 miesięcy
10 pkt – powyżej 24 do 36 miesięcy
20 pkt – powyżej 36 miesięcy

e)  kryterium K6: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
0 pkt – zabezpieczenie w formie weksla i notarialne poddanie się egzekucji
2 pkt – zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej
5 pkt – zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
10 pkt – zabezpieczenie w gotówce (kaucja)

W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie może skutkować nieprzyznaniem punktów w ramach danego kryterium lub całkowitym odrzuceniem oferty.
Data wyboru oferenta: nie później niż 14 dni od daty otwarcia ofert.

14.    Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający może udzielić zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej określone kryteria wyboru.

Zamawiający wyraża intencję zawarcia umowy z wybranym Oferentem w terminie do 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zmawiający powiadomi wybranego oferenta.

15.    Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Oferent w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia częściowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

W terminie do 30 dni od podpisania umowy Oferent jest zobowiązany do wniesienia pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z następujących form: zabezpieczenie w gotówce (kaucja) lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub wekslu i notarialnym poddaniu się natychmiastowej i bezwarunkowej egzekucji na 100% kwoty zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

16.    Warunki zmiany umowy

W przypadku uchybienia przez Generalnego Wykonawcę terminowi wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Generalnemu Wykonawcy kary umownej w wysokości (0,1%) kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, lecz łącznie nie więcej niż 15% kwoty Wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .

Terminy wykonania prac mogą zostać przez Zamawiającego przedłużone, jeśli przeszkoda spowodowana jest okolicznością, za którą odpowiada Zamawiający, lub „siłą wyższą”, której Generalny Wykonawca nie był w stanie uniknąć czy zapobiec. W szczególności nie stanowią uzasadnienia do przedłużenia terminu strajk u Generalnego Wykonawcy, podwykonawców, dostawców.
 

 

 

Miejscowość: Częstochowa

Data ogłoszenia: 22.04.2017 r.

Miejsce ogłoszenia: baza konkurencyjności, strona internetowa i miejsce realizacji projektu

Numer ogłoszenia: 1030953

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                      

Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") realizowany jest na potrzeby projektu pt. Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych” o numerze  POIR.01.01.01-00-0636/15 na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                  Zamawiający.

Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o. o.

ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 204

42-202 Częstochowa

REGON 120236089, NIP 679-28-88-078 wysokość kapitału zakładowego 2.350.000,00 PLN, Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy, KRS nr  0000257979

Strona internetowa: http://www.cebapo.pl

 

2.                  Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie ofertowe – konkurs.

Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, efektywności, jawności i przejrzystości.

 

3.                  Opis przedmiotu zamówienia:

Cel zamówienia

Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na usługę „Budowy autorskiego stanowiska badawczego do nakładania nanopowłok metodą plazmową”, zgodnie z koncepcją projektową oraz przedmiotem zamówienia (specyfikacją techniczną) niniejszego Zapytania Ofertowego. Realizacja inwestycji obejmuje pełny zakres wykonawstwa „pod klucz”. Szczegółowy projekt przedmiotu zamówienia zawiera koncepcja projektowa, która jest dostępna u Zamawiającego. Oferent jest zobowiązany do zaoferowania rozwiązań technologicznych zgodnie z koncepcją projektową dot. autorskiego systemu do nakładania powłok ochronnych dla ekranów kotłów z wykorzystaniem innowacyjnych nano-proszków plazmowych z uwzględnieniem zapisów umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego.

 

3.1.            Przedmiot zamówienia.

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 73000000-2

Wymagania techniczne dotyczące budowy autorskiego stanowiska do nakładania nanopowłok metodą natrysku plazmowego pozwalającego na wytworzenie kompozytowych warstw ochronnych ekranów kotłów energetycznych i spalarni odpadów.

Stanowisko musi spełniać wytyczne,  zawarte w koncepcji projektowej, z którą każdy oferent musi się zapoznać przed złożeniem oferty oraz adekwatne normy i aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Elementy stanowiska:

1.        Autorski system do natrysku plazmowego metodą trójkatodową APS (Atmospheric Plasma Spraying)

Wysokowydajny system do wytwarzania powłok i nanopowłok technicznych pozwalający na opracowanie innowacyjnych powłok ochronnych poprawiających żywotność i odporność ekranów kotłów energetycznych i spalarni odpadów.

System musi charakteryzować się (co Oferent gwarantuje i będzie musiał udowodnić dokumentacją techniczną, podczas procedury przetargowej, iż proponowany system spełni wszystkie wymagane parametry a w przypadku wygranej, Oferent będzie zobowiązany do wykazania spełnienia poniższych parametrów na własny koszt, podczas testowej pracy urządzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego):

- możliwością natrysku proszków o jak najmniejszej granulacji - wymagane poniżej 10µm,

- możliwością natrysku proszków o niejednorodnej granulacji,

- wyższą efektywnością natrysku proszków o niskiej granulacji w stosunku do obecnie stosowanych systemów konwencjonalnych o minimum 30%,

- niskim kosztem procesu wytwarzania powłok oraz eksploatacji systemu,

- niską energochłonnością procesu, zużycie prądu poniżej 200 kVA – poniżej 15 kWh/kg,

- możliwością wykonania spójnych powłok o dużej gęstości i porowatości poniżej 5%,

- możliwością podawania proszku powyżej 200g/min,

- wysokowydajnym systemem chłodzenia – powyżej 80 kW,

- szybką możliwością zmiany rodzaju natryskiwanych proszków, wymagany min. dwukomorowy podajnik proszków,

- systemem dozowania gazów: dokładność < ±2 %, powtarzalność <1 %,

- mocą palnika do 150kW,

- możliwością zapisu parametrów procesu,

- możliwością nakładania powłok typu duplex,

- osiowym systemem podawania proszku, który umożliwia natrysk proszków o granulacji poniżej 10 µm oraz bardziej równomierny, symetryczny strumień materiału natryskiwanego,

- możliwością wykonywania powłok technicznie lepszej jakości niż osiągalne obecnie dostępnymitechnologiami, z możliwością redukcji niepożądanej porowatości powłok i lepszą równomiernością grubości warstwy ochronnej co pozytywnie wpłynie na trwałość ekranów kotłów.

System musi wykazywać się wysokim poziomem innowacyjności procesowej, przez co rozumie się możliwość jego zastosowania do nakładania powłok technicznych na wnętrze kotła bezpośrednio w miejscu jego pracy (in situ). Powłoki zgodnie z koncepcją badawczą, nakładane oferowanym systemem, muszą odznaczać się parametrami (w stosunku do istniejących):

- porowatością powłoki max. 5%,

- większą jednorodnością, eliminacją cząstek nieroztopionych i przepalonych 30-50% w porównaniu do systemów natrysku konwencjonalnego,

- lepszą spójnością i gęstością min. 0,5g/cm3 w porównaniu do systemów natrysku konwencjonalnego ,

- przyczepnością powyżej 12 MPa,

- mniejszą degradacją w wyniku wyrywania pojedynczych cząstek materiału min. 5mg wg. ASTM G76,

- większą szczelnością co pozwoli na skuteczniejsze zabezpieczenie materiału bazowego ekranów od agresywnego środowiska 5% - odporność minimum 500 h w komorze solnej,

- jednorodną grubością (o małej ziarnistości) +/- 0,05mm,

- dużą prędkością ich nakładania 120-140 g/min.

 

2.        Autorska mobilna dźwiękochłonna komora do natrysku plazmowego zgodnie z koncepcją projektową

Komora zapewniająca ochronę przed nadmiernym hałasem, promieniowaniem UV oraz wyposażona w system detekcji niebezpiecznego stężenia wodoru, spełniająca wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Komora musi umożliwiać natryskiwanie powłok na standardowe elementy kotłów energetycznych m.in. 8m  dł./ 1,5m sz., w opcji otwartej/przejezdnej. Szczegółowe wytyczne mobilnej komory dźwiękochłonnej przedstawione są w koncepcji projektowej.

 

3.        Zrobotyzowany system manipulacji pistoletu plazmowego,  wraz z mechanicznym systemem powtarzalnego mocowania-przemieszczania natryskiwanej części

a)      System manipulacji palnikiem plazmowym, zapewniający powtarzalne i stabilne prowadzenie głowicy natryskowej

- zasięg ruchu - minimum 1500mm,

- powtarzalność ruchów – poniżej 0,1mm,

- ilość osi ruchu - 6,

- udźwig w miejscu mocowania narzędzia – minimum 20 kg,

- stabilne mocowanie głowicy natryskowej,

- prędkość ruchów liniowych minimum 1500mm/s,

- współpraca z oprogramowaniem systemu manipulacji

b)      System manipulacji i pozycjonowanie obrabianych detali – zgodnie z koncepcją projektową

c)      Autorski stabilizator pistoletu, usprawniający ergonomikę pracy operatora podczas natryskiwania powłok we wnętrzu kotła.

 

4.      Oprogramowanie systemu manipulacji

System pozwalający generować trajektorie ruchów robota na podstawie modelu 3D obrabianej części.

 

5.      System odciągu i filtracji pyłów procesowych z komory

System odpylająco-filtrujący pozwalający na skuteczne odciągnięcie pyłów procesowych z obszaru natrysku, zintegrowany z systemem bezpieczeństwa monitorującym stężenie wodoru w komorze. Urządzenie musi zapewniać możliwość posadowienia go poza komorą lub halą technologiczną oraz zawierać przewody łączące z komorą.

 

6.      Przystosowanie instalacji do możliwości szybkiego podłączenia wszystkich niezbędnych mediów do stanowiska badawczego

Oczekiwanym efektem końcowym dla Centrum Badawczego Powłok Ochronnych CEBAPO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma być wdrożenie koncepcji wykonywania powłok ochronnych dla ekranów kotłów z wykorzystaniem technologii nano.

 

Ponadto efektem ma być dostarczenie i instalacja „pod klucz” zespołu urządzeń, maszyn, elementów technologicznych, umożliwiających utworzenie i prawidłowe funkcjonowanie autorskiego stanowiska, do wdrożenia technologii natryskiwania powłok ochronnych dla ekranów kotłów z wykorzystaniem technologii nano. Docelowo intencją Zamawiającego jest aby Wykonawca dostosował i odpowiednio skompilował zespół urządzeń, aby współgrał bez zarzutów, strat, zawieszeń, przestojów technologicznych z autorskimi nano-proszkami, wykonanymi przez Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o. o..

 

4.      Termin realizacji przedmiotu zamówienia (umowy).

Termin realizacji zamówienia, nie dłuższy niż do dnia 31.10.2017 r.

 

5.                  Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy:

·                    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia

·                    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

·                    uzyskali w ostatnim roku obrotowym wartość wskaźnika płynności finansowej >1 o wzorze:

                                    majątek obrotowy - zapasy

Wp = ---------------------------------------------------------------

               zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

 

·                    uzyskali w ostatnim roku obrotowym wartość wskaźnika zadłużenia < 2 o wzorze:

 

         zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne +
                            rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

Wz = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                  

                                                              kapitał własny + rezerwy

 

·                    wykazali się realizacją prac technologiczno-przemysłowych o wartości minimum 4.000.000,00 zł netto w jednym roku obrotowym w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), zgodnie z załącznikiem nr 2

·                    wnieśli wadium zgodnie z zapisami pkt 8.

·                    Po wniesieniu wadium (warunek konieczny do uzyskania wglądu do dokumentacji), pobrali koncepcję projektową, i zaparafowali wszystkie dokumenty (załączniki do Zapytania Ofertowego, koncepcję projektową oraz umowę) , co zostało potwierdzone stosownym oświadczeniem

·                    złożyli ofertę na realizację niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 31.10.2017 r.

·                    zaoferowali okres gwarancji na maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne oraz parametry technologiczne instalacji wyszczególnione w koncepcji projektowej - 12 miesięcy lub dłuższy

·                    zaoferowali termin płatności od dnia wystawienia faktury nie krótszy niż 14 dni

·                    złożyli oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3

·                    złożyli oświadczenie o braku powiązań zgodnie z załącznikiem nr 4 w celu uniknięcia konfliktu interesów

 

Warunkiem przekazania koncepcji projektowej jest wniesienie wadium.

 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane

z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ww. podmiotami polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia.

 

6.                  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)      wypełniony formularz Oferty wg załącznika nr 1,

b)      dowód wpłacenia /wniesienia/ wadium,

c)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

d)     aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e)      bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatni rok obrotowy,

f)       wykaz prac technologiczno - przemysłowych o wartości minimum 4.000.000,00 netto zł w jednym roku obrotowym w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), według załącznika nr 2,

g)      oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania Oferenta w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentu rejestracyjnego,

h)      zobowiązanie według załącznika nr 3,

i)   oświadczenie o braku powiązań wg Załącznika nr 4.

 

7.                  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami.

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą e-mail’a uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest:

·                    Malwina Wodzyńska – Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji

tel. +48 601 501 694; e-mail: m.wodzynska@cebapo.pl

 

Oferenci mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytania pisemnego wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania Ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie zamieszcza w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji projektu.

 

8.                  Wymagania dotyczące wadium.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł.. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek o numerze 42 80150004 0036 6193 2031 0001 WBS Bank, tytułem: WADIUM - zapytanie ofertowe CEBAPO w ramach poddziałania 1.1.1

 

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

·                    upłynął termin związania ofertą,

·                    zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

·                    zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenia zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

 

Na wniosek Oferenta Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Oferentowi:

·                    który nie złożył oferty w terminie lub wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

·                    który został wykluczony z postępowania,

·                    którego oferta została odrzucona.

 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została wybrana:

·                    odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

·                    nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

·                    lub gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

 

9.                  Termin związania ofertą.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

10.              Opis sposobu przygotowywania ofert.

Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Oferentów ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

 

Oferent, którego oferta nie będzie zawierała wszystkich ww. dokumentów i oświadczeń (lub ich kserokopii poświadczonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem) może zostać przez Zamawiającego wykluczony, a jego oferta może zostać uznana za odrzuconą.

 

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz w ramach konsorcjów.

 

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.

 

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone.

Oferta winna być napisana w języku polskim na komputerze.

 

Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy – zadrukowane strony.

 

 

Zamawiający wyklucza z postępowania Oferenta, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe lub niewłaściwie udokumentowane, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

 

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

11.              Miejsce i sposób składania ofert..

Oferty należy składać w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie Zamawiającego w zamkniętych kopertach z pieczątką Oferenta i oznaczonych wyłącznie w następujący sposób:

Dotyczy usługi „Budowy autorskiego stanowiska do nakładania nanopowłok metodą plazmową”.

 

Termin złożenia ofert upływa w dniu 22.05.2017 r. do g. 10:00.

 

Oferty złożone po terminie będą odsyłane bez otwierania, natomiast zgłoszenia i pisma przesłane e-mail’em nie będą traktowane jako oferty.

 

Oferent może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert.

Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

 

Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferentów oferty wycofane nie będą otwierane.

 

Koperty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty danego Oferenta, który wprowadził zmiany, i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

 

12.              Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferent składa ofertę na wykonanie wszystkich prac w oparciu o zweryfikowaną przez siebie dokumentację projektową.

 

13.              Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteria wyboru ofert / waga kryterium:

a)      kryterium K1: Cena / 40 pkt

b)      kryterium K2: Termin  wykonania Przedmiotu Umowy / 15 pkt

c)      kryterium K3: Warunki płatności / 15 pkt

d)     kryterium K4: Okres gwarancji / 20 pkt

e)      kryterium K5: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy / 10 pkt

 

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:

a)      kryterium K1: Cena

K 1min

K 1 =  ---------------  x 40 pkt (w zaokrągleniu do 1 punktu)

K 1of

K 1 min - oferta z najniższą ceną

K 1 of - badana oferta

 

b)      kryterium K2: Termin  wykonania Przedmiotu Umowy

0 pkt – od 1 do 31 października 2017

7 pkt – od 16 do 30 września 2017

15 pkt –do 15 września 2017

 

c)      kryterium K3: Warunki płatności

0 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury do 30 dni

5 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 31-60 dni

10 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury w przedziale 61-90 dni

15 pkt - termin płatności od dnia wystawienia faktury powyżej 90 dni

 

d) kryterium K5: Okres gwarancji

0 pkt –do 24 miesięcy

10 pkt – powyżej 24 do 36 miesięcy

20 pkt – powyżej 36 miesięcy

 

e)  kryterium K6: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

0 pkt – zabezpieczenie w formie weksla i notarialne poddanie się egzekucji

2 pkt – zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej

5 pkt – zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej

10 pkt – zabezpieczenie w gotówce (kaucja)

 

W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie może skutkować nieprzyznaniem punktów w ramach danego kryterium lub całkowitym odrzuceniem oferty.

Data wyboru oferenta: nie później niż 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

14.              Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Zamawiający może udzielić zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej określone kryteria wyboru.

 

Zamawiający wyraża intencję zawarcia umowy z wybranym Oferentem w terminie do 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zmawiający powiadomi wybranego oferenta.

 

15.              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Oferent w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia częściowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

 

W terminie do 30 dni od podpisania umowy Oferent jest zobowiązany do wniesienia pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej netto podanej w ofercie.

 

Oferent wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z następujących form: zabezpieczenie w gotówce (kaucja) lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub wekslu i notarialnym poddaniu się natychmiastowej i bezwarunkowej egzekucji na 100% kwoty zabezpieczenia.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz dla pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie musi mieć charakter nieodwołalny, bezwarunkowy i płatny na pierwsze żądanie.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

 

Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

 

16.  Warunki zmiany umowy

 

W przypadku uchybienia przez Generalnego Wykonawcę terminowi wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Generalnemu Wykonawcy kary umownej w wysokości (0,1%) kwoty Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, lecz łącznie nie więcej niż 15% kwoty Wynagrodzenia. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych .

 

Terminy wykonania prac mogą zostać przez Zamawiającego przedłużone, jeśli przeszkoda spowodowana jest okolicznością, za którą odpowiada Zamawiający, lub „siłą wyższą”, której Generalny Wykonawca nie był w stanie uniknąć czy zapobiec. W szczególności nie stanowią uzasadnienia do przedłużenia terminu strajk u Generalnego Wykonawcy, podwykonawców, dostawców.

-------------

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Wykaz prac technologiczno- przemysłowych

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Zobowiązanie zachowania poufności

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego – Formularz oferty

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie