KONKURS 01

 

 

 
 
Miejscowość: Częstochowa
Data ogłoszenia: 22.04.2016 r.
Miejsce ogłoszenia: strona internetowa i miejsce realizacji projektu (tablica ogłoszeń)
Numer ogłoszenia: K_01
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") jest dedykowany na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju pt.: „Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych”.
 
I.    Zamawiający:
Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o. o.
ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 204
42-202 Częstochowa
REGON 120236089, NIP 679-28-88-078 wysokość kapitału zakładowego 2.350.000,00 PLN, Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy, KRS nr  0000257979
Strona internetowa: http://www.cebapo.pl
 
II.    Tryb udzielania zamówienia:
1. Postępowanie ofertowe 01 (22.04.2016) – konkurs (zamówienie poniżej 207 tys. EUR)
 
III.    Przedmiot zamówienia:
Centrum Badawcze Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o, zaprasza do złożenia oferty na „Materiały do przeprowadzenia badań - dostarczenie 40-stu proszków i wykonanych próbek zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku (Załącznik nr 1)” .
 
IV.    Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do dnia 31.05.2016 roku.
 
V.    Kryteria oceny:
•    Cena –85%
•    Termin dostawy – 15%
 
VI.    Wymogi formalne udziału w postępowaniu ofertowym:
1.    W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci, którzy:
a)    Są uprawnieni do czynnego udziału w obrocie gospodarczym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b)    Dysponują niezbędną wiedzą, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, objętego niniejszym Zapytaniem Ofertowym,
c)    Istnieją na rynku minimum 3 lata,
d)    Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
 
VII.    Sposób przygotowania oferty:
1.    Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na adres Wały Dwernickiego 117/121 lok. 204 (42-202) Częstochowa z podpisem oznaczenia: „Oferta na „Materiały do przeprowadzenia badań - dostarczenie 40-stu proszków i wykonanych próbek” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie i wykonanie dwóch innowacyjnych nanopowłok technicznych, nakładanych metodą plazmową, poprawiających żywotność ekranów kotłów energetycznych”.
2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.    Oferta musi być sporządzona na piśmie i zawierać następujące dokumenty:
•    Formularz ofertowy, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
do ogłoszenia i zawierać informacje konieczne do oceny oferty.
4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5.    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6.    Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wymaganiami niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferty niespełniające wymagań określonych w Informacjach o ogłoszeniu zostaną odrzucone.
7.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 
VIII.    Termin składania ofert:
Oferty należy przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki Centrum Badawczego Powłok Ochronnych CEBAPO Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa;
ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. 204, Polska.
Ostateczny termin złożenia ofert – 06.05.2016 do godziny 12:00.
Informacja o wyborze oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie w dniu 06.05.2016.
 
IX.    Zastrzeżenia dodatkowe:
1.    Zamawiający może w każdym czasie: zmienić specyfikację Przedmiotu Zakupu, a także warunki niniejszego postępowania ofertowego oraz odwołać niniejsze Zapytanie Ofertowe, co następuje z chwilą ogłoszenia nowego Zapytania Ofertowego lub informacji o jego odwołaniu.
2.    Zamawiający może:
•    Skierować do oferenta, którego ofertę uznał za najkorzystniejszą, zaproszenie do negocjacji mających na celu zawarcie umowy na sprzedaż Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia,
•    Zamknąć postępowanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty i następnie w terminach według uznania Zamawiającego przeprowadzić nowe postępowanie ofertowe, o ile Zamawiający uzna to za zasadne,
•    Odstąpić od negocjacji mających na celu zawarcie umów ws. zamówienia według własnego uznania Zamawiającego bez podania przyczyn.
3.    Oferent przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na każdym jego etapie, w tym w negocjacjach, na swój koszt i ryzyko.

Wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego udziela Dyrektor ds. Inwestycji i Administracji Pani Malwina Wodzyńska – e-mail: m.wodzynska@cebapo.pl

Załączniki:
Nr 1 – Kryteria.
Nr 2 – Formularz ofertowy.
 
ZAŁĄCZNIK NR 1

Kryteria „Materiałów do przeprowadzenia badań”:

I.    Dostarczenie proszków (każdy po 5 kg):
1.    SJA 179 090
2.    SJA 179 080
3.    SJA 179 060
4.    SJA 175 080
5.    SJA 782 12
6.    Chrom 1000
7.    SJA 857-9
8.    SJA NiCr 80/20
9.    SJA 795/26
10.    SJA 795/53
11.    SJA NiCrBSi
12.    CRC-410 (-45/+11)
13.    W-121 (-45/+16)
14.    W-124 (-45/+16)
15.    W-129 (-45/+16)
16.    CRC-106 (-40/+5)
17.    CRC-300/1375 VM (-45/+11)
18.    WC-727/1342VF (-38/+11)
19.    WC-729/1343VF (-38/+11)
20.    WC-727/1342VF (-38/+11)
21.    WC-113 (-45/+5)
22.    WC-731-6 (-31/+5,5)
23.    C-210-1 (-45/+11)
24.    WC-Co Amperit  518.001 (45/22)
25.    WC-Co  Amperit    518.072       (38/10)      
26.    WC- NiMoCrFeCo   Amperit    529.072   (38/10)   
27.    WC-CrC-Ni  Amperit    551.059   (30/5)  
28.    WC-CrC-Ni  Amperit    551.074 (45/15)
29.    CrC-NiCr 80/20   Amperit    578.059   (30/5)   
30.    Cr3C2-NiCr     Amperit    584-072     (38/10)  
31.    Cr3C2-NiCr     Amperit    584-054     (45/10)  
32.    Cr3C2-NiCr     Amperit    589-059     (30/15)   
33.    Amdry 9700   (-45/+11)   
34.    Amdry 9624   (-37/+11)   
35.    Amdry 365-1   (-45/+5)      
36.    Amdry 997   (-38/+5)     
37.    Diamalloy  1006  (-45/ +11)  
38.    Diamalloy  4006  (-53/ +11)   
39.    Metco 5847-45  (-45/+11)  
40.    Woka 3660 FC   (-25/+5)  

II.    Wykonanie próbek na blaszkach wykonanych ze stali żeliwnej lub kotłowej o wymiarach 100x30x4 mm w dwóch wariantach:
1. Każda blaszka będzie podzielona na dwie części:
a) ½ warstwa podkładowa (sugerowana do danego proszku przez producenta) + powłoka
b) ½ powłoka
2. Podłoże każdej próbki przed nałożeniem powłoki musi zostać odpowiednio przygotowane.

W przypadku nie odpowiedniego nałożenia danej powłoki, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia, poprawnie nałożone powłoki.
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 2
 
 
 
……………………………….…….
Pieczęć oferenta

…………………………….……….
Nr tel./faxu

………………………….………….
REGON

…………………………….……….
NIP

http://………………………...…….

………………………………………
e-mail

………………………………………
Termin ważności oferty
 
FORMULARZ OFERTOWY
 
Nawiązując do Zapytania Ofertowego nr 01 opublikowanego na stronie internetowej oraz w miejscu realizacji projektu, po zapoznaniu się z treścią Zapytania Ofertowego:

1.    Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia za kwotę:
•    Wartość netto:……………………..……… PLN
(słownie: ……………………………………………………………………..…….…. złotych)
•    Podatek VAT: …………………..….……… PLN
(słownie: ……………………………………………..……………………………….. złotych)
•    Wartość brutto:……………………….…… PLN
(słownie: ………………………..………..…………………………….………….…. złotych)

2.    Oferujemy termin dostawy: ………………………………………………………...........................
3.    Oświadczamy, że otrzymaliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
4.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i uznajemy się
za związanych jego postanowieniami.
5.    Oświadczamy, iż spełniamy wymogi opisane w części VI Zapytania Ofertowego.
6.    Wskazujemy osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko:……………………………………………………….
Telefon/fax:……………………………………………………………..
E-mail:…………………………………………………………………….
 
 
………………………………………
 Data i podpis z pieczątką imienną osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania oferenta
 
 
 
Wyniki konkursu 01
 
Informujemy, że konkurs 01 z dnia 22.04.2016 roku na " Materiały do przeprowadzenia badań - dostarczenie 40-stu proszków i wykonanych próbek" został rozstrzygnięty.
Zwycięską ofertę złożyła firma Book Sp. z o.o..
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za przysłane oferty.

FU                                                                                                               

 

Projekt pt.: „CEBAPO SP. Z O.O. JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nr Umowy o udzielenie wsparcia: 33/SPPW/DPP/2013. 

Szczegóły – kliknij tutaj: http://www.cebapo.pl/firma-odpowiedzialna-spolecznie